Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
2 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia.
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania
Stručný popis odboru:
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, prijímaní objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky, pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
priamo v prevádzkach.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk