Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
2 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia.
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania
Stručný popis odboru:
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti pre výkon v autoopravárenstve. Absolvent je schopný uplatniť sa na rôznych postoch v predajno-servisných strediskách. Jeho praktické uplatnenie je možné na poste technického pracovníka v pozícií predajcu vozidiel, asistenta predaja, prijímacieho technika, asistenta servisu, predajcu náhradných dielov, predajcu doplnkov a príslušenstva a skladníka náhradných dielov, ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
priamo v prevádzkach.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk