Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
4 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka zdravotná spôsobilosť
Prijímacia skúška:
slovesnký jazyk a literatúra, matematika
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné vzdelanie a odborná príprava na výkon robotníckych povolaní a technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia a výučný list.
Pracovné uplatnenie absolventa:
pracovník v oblasti diagnostikovania a servisu autoelektroniky v súkromných a štátnych firmách a podnikoch
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania
Stručný popis odboru:
V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí v oblasti konštrukcie a bezpečnej prevádzky motorových vozidiel, spôsobu používania diagnostických zariadení, spracovania a prenosu informácii, technológie opráv mechanických častí vozidiel, údržbe a servise elektrickej a elektronickej výzbroje motorových vozidiel. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, logické myslenie, schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti pri riešení problémov, schopnosť samostatne pracovať a trvalo sa zaujímať o vývoj v automobilovom odbore. Obsah vzdelávania je stanovený tak, aby žiaci mohli po úspešnom absolvovaní štúdia a po ukončení praxe kvalifikovane pracovať v strednom manažmente v oblasti diagnostikovania, opráv, údržbe a servisu  elektronických zariadení motorových vozidiel aj v súvislosti s mechanickými časťami, spracovávať a vyhodnocovať dáta pomocou prostriedkov výpočtovej techniky s využitím informačných technológii a aby boli pripravení pre ďalšie vzdelávanie.
Praktická zložka prípravy je uskutočňovaná formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností v oblasti mechanických, elektromontážnych prác, výroby a opráv elektronických zariadení, diagnostikovania a opráv elektrických a elektronických systémov v motorových vozidlách. Táto zložka prípravy je otvorená pre nepretržité prijímanie nových informácii z oblasti nových technológii .
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
pracovisko praktického vyučovania
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk