Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
2 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore 2487 H autoopravár so zameraním na jeden z odborov: mechanik , elektrikár
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia.
Stručný popis odboru:
Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a zručností, ktoré využijú v dopravných podnikoch a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa dopravou a prepravou tovaru. Získajú vedomosti o základných prepravných dohodách v rámci EU. Naučia sa orientovať v jednotlivých druhoch tlačív a povolení potrebných pre vykonávanie medzinárodnej dopravy. Pri riešení úloh budú využívať prostriedky komunikačných technológii. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním a schopnosť pracovať samostatne i v tíme.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
priamo v prevádzkach.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk