Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
2 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
stredné odborné vzdelanie v v príslušnom učebnom odbore
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia.
Nadväzná odborná príprava:
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.
Stručný popis odboru:
charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, ­ popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
priamo v prevádzkach.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk