Zameranie štúdia:
2487 H 01
autoopravár - mechanik
2487 H 02
autoopravár - elektrikár

Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia prípravy:
záverečná skúška
Poskytované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia:
absolvent obdrží výučný list
Stručný popis odboru:
Učebný odbor zahŕňa vykonávanie opráv motorových vozidiel, demontáž, kontrolu a opravu strojových častí a ich montáž, vykonanie funkčnej kontroly po vykonanej oprave. Vykonanie opráv na elektropríslušenstve auta.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
pracovisko praktického vyučovania
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk