Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
4 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Prijímacia skúška:
slovesnký jazyk a literatúra, matematika
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia:
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia
Stručný popis odboru:
Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. V závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v v cestnej, mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečér, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), pracovník dopravného odboru orgánu štátnej správ, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti zasielateľstva a logistiky.
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk