3795 K

Klientský manažér pošty

Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
4 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka zdravotná spôsobilosť
Prijímacia skúška:
slovesnký jazyk a literatúra, matematika
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné vzdelanie a odborná príprava na výkon technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia a výučný list.
Pracovné uplatnenie absolventa:
pracovník v oblasti služieb poskytovaných Slovenskou poštou
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium
Stručný popis odboru:
Odbor je zam,eraný na zabezpečenie poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej služby. Žiak získa vedomosti o činnostiach poštovej banky a ďalších skužbách poskytovaných Slovenskou poštou a.s.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
SPV SOŠ DaS Nové Zámky Jesenského 1
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk