Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
4 roky
Študijný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Prijímacia skúška:
slovesnký jazyk a literatúra, matematika
Spôsob ukončenia prípravy:
maturitná skúška
Doklady o ukončení štúdia
absolvent obdrží maturitné vysvedčenia a výučný list.
Poskytované vzdelanie:
úplné stredné vzdelanie a odborná príprava na výkon povolaní prevádzkového charakteru na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie
Pracovné uplatnenie absolventa:
organizácie zaoberajúce sa hotovovaním digitálnych médií, reprodukčné a grafické štúdiá, reklamné agentúry
Nadväzná odborná príprava:
špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania
Stručný popis odboru:
V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí v oblasti spracovania grafických návrhov, spracovania digitálnych médií, grafiky digitálnych médií. Absolvent má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
Absolvent vie:
 • čítať a upravovať podkladovú dokumentáciu
 • použiť rôzne navrhárske techniky
 • spracovávať textové a obrazové predlohy skenenrov, grafických a zalamovacích programov
 • spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie
 • pracovať s digitálnymi dátami v sieťových informačných systémoch
 • spracovať zvukové a video sekvencie a včeniť do digitálnych médií
 • koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch
 • upravovať multimediálne produkty
Základné vyučovacie programy:
 • Adobe Photoshop CC, CS5 – rastrová grafika
 • Adobe Illustrator CC, CS5 – vektorová grafika
 • Adobe Dreamweaver CC,CS5 - programovanie
 • Adobe Indesign CC, CS5 - zalomenie a sadzba dokumentov
 • Adobe After Effect CC – strih a tvorba videa
 • Pinnacle Studio – strih a tvorba videa
 • Cinema 4D – 3D modelovanie
Programovacie jazyky:
 • XHTML/HTML – od základov
 • CSS – od základov
 • JavaScript – od základov
 • PHP – od základov
 • MySQL – práca s databázou
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
SPV SOŠ DaS Nové Zámky Jesenského 1
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk